Hotărârea nr. 139/2007

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTARAREA Nr. 139/28.06.2007
privind modificarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare  prin transformarea unor posturi in grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu

          Consiliul local al municipiului Satu Mare,
Avind in vedere: iniţiativa primarulu Municipiuluii Satu Mare exprimată prin Expunerea de motive, Raportul de specalitate intocmit de Comnpartimentul Resurse umane, avizele comisiilor de specialite ale Consiliului local Satu Mare,
In conformitate cu: prevederile art. 9 alin 1 din Ordonanta nr 6/2007 privind  unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pina la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, art. 60, art 61 din Legea nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor publici  si Anexa nr 2  privind procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici din HG nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, art.  2 din Dispoziţiile primarului nr 19478, 19480 si 19481/2006, rapoartele indrumătorilor si a evaluatorilor
În temeiul prevederilor art. 38 al. 2 lit “a” si alin 3 lit “b” si art 46 alin 1  din Legea nr. 215/2001actualizată privind administraţia publică locală,
Adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E


Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare prin:
-  transformarea funcţiei publice de execuţie referent, gradul debutant, ocupată de d-na Bratis Daniela din cadrul Serviciului evidenta veniturilor, urmărire, executare silită, amenzi, in funcţia publică de executie referent,  gradul asistent, treapta 3, urmare a incheierii perioadei de stagiu

- transformarea funcţiei publice de execuţie referent, gradul debutant, ocupată de d-na Vedinaş Claudia din cadrul Serviciului evidenta veniturilor, urmărire, executare silită, amenzi, in funcţia publică de executie referent,  gradul asistent, treapta 3, urmare a incheierii perioadei de stagiu

- transformarea funcţiei publice de execuţie referent, gradul debutant, ocupată de dl. Glodean Vasile  din cadrul Serviciului evidenta veniturilor, urmărire, executare silită, amenzi, in funcţia publică de executie referent,  gradul asistent, treapta 3, urmare a incheierii perioadei de stagiu
 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.

  Art.3. Prezenta se comunică cu Agenţiia Naţională a Funcţionarilor Publici si  Institutia Prefectului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                  Secretar
                                                                         Suciu Mariana