Hotărârea nr. 138/2007

Privind aprobarea concesionării unei parcelei disponibile în perimetrul Parcului Industrial Sud Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE                        
                  
                                                          

HOTĂRÂREA Nr. 138/28.06.2007
Privind aprobarea concesionării unei parcelei disponibile
în perimetrul Parcului Industrial Sud Satu Mare


Având în vedere necesitatea atragerii unor investitori pentru municipiu în incinta Parcului Industrial Sud Satu Mare

Având în vedere Scrisorile de Interes depuse de diverse societăţi comerciale

În temeiul art. 5, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea privată şi regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu art. 10, art.36 alin. (1) şi (2), lit. b) şi c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin (3), art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările şi completării cuprinse în Legea nr. 286/2006,
 

Consiliul  Local al municipiului

H o t ă r ă ş t e:


Art. 1. Se aprobă concesionarea conform legii a unei parcele de teren în suprafaţă de 5000mp ha rămasă disponibilă din perimetrul Parcului Industrial Sud din municipiul Satu Mare, aflat în proprietatea privată a municipiului Satu Mare, nr. topo 6928/137/1 din C.F. 25649.
 
Art. 2. Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a concesiunii conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini al concesiunii conform anexei nr. 2.  

Art. 4. Se aprobă modelul Cadru al Contractului de Concesiune conform anexei nr. 3.

Art. 5. Se aprobă modelul Scrisorii de Interes, conform anexei nr. 4.

Art. 6. Se aprobă preţul minim de pornire la valoarea de 4,5 Euro/mp pe o perioadă de 49 de ani.

Art. 7. Se aprobă numirea Comisiei pentru “Concesionarea unei parcele de teren din Parcul Industrial Sud Satu Mare” în următoarea componenţă:

1. Preşedinte – primarul municipiului sau o persoană desemnată de primar
2. Membru – Fogel Vasile
3. Membru  - Turos Lorand
4. Membru – Gozar Ioan
5. Membru – Fanea Dumitru
6. Membru – Albu Adrian
7. Membru – Bor Darius
8. Secretar –

Art. 8. Se aproba numirea comisiei de analizare şi soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă:

1. Preşedinte – primarul municipiului sau o persoană desemnată de acesta
2. Membru – Schita Mihai
3. Membru – Caita Cristina
4. Membru – Csillag Tiberiu
5. Secretar –

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                                                  Secretar
                                                                                                         Suciu Mariana