Hotărârea nr. 137/2007

privind stabilirea funcţiilor publice şi în regim contractual, modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public de interes local specializat “ Poliţia Comunitară Satu Mare “
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.137/28.06.2007
privind stabilirea funcţiilor publice şi în regim contractual, modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei Serviciului Public de interes local specializat “ Poliţia Comunitară Satu Mare “


Având în vedere: iniţiativa Primarului municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, avizul ANFP Bucureşti,
În conformitate cu prevederile art.107 şi art.112  din  Legea nr. 188/1999 republicată  privind Statutul funcţionarilor publici, prevederile Ordonanţei nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a  legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, prevederile Ordonanţei nr.10/2007 privind salarizarea personalului contractual, prevederile Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Politiei Comunitare,
În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit.a şi lit.d, alin 3 lit.b, alin 6 a pct.7 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă funcţiile publice şi funcţiile în regim contractual pentru Serviciul public de interes local specializat “Poliţia Comunitară Satu Mare “, conform anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului public de interes local specializat “ Politia Comunitară Satu Mare “ , conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă Organigrama Serviciului public de interes local specializat “ Politia Comunitara Satu Mare “,conform anexei nr.3.
Art.4. Se aprobă regulamentul de Organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Interes Local specializat „ Poliţia Comunitară Satu Mare, conform anexei nr.4.
Art.5. Anexele 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane.
Art.7. Prezenta se comunică cu: ANFP Bucureşti, Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare, Serviciul public de interes local specializat “Politia Comunitară Satu Mare“ şi se afişează pe site-ul instituţiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                  CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                            Secretar
                                                                                     Suciu Mariana