Hotărârea nr. 135/2007

privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.135/28.06.2007
privind trecerea unui teren din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative


Având în vedere cererea d-lui prefect Radu Bud, înaintată Primăriei Satu Mare prin adresa nr. 22069/18.06.2007, cu privire la trecerea unui teren situat în Satu Mare str. Alexandru Ioan Cuza colţ cu str. Mircea cel Bătrân din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
În baza prevederilor art.9 aliniat [2] din Legea nr.213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,    
Conform prevederilor art.36, aliniat [2] litera „c”, art.45 aliniat [3] si art. 120 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.111/30.06.2005, privind preluarea investiţiei „Bloc de locuinţe pe str. A. I. Cuza, în municipiul Satu Mare”.
Art.2. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune din 16.05.1994 încheiat între Primăria municipiului Satu Mare şi Inspectoratul de Poliţie  al judeţului Satu Mare.
Art.3. Se aprobă trecerea terenului identificat prin:
- nr.topo 344/1, înscris în CF nr. 982 în suprafaţă de 737 mp,
- nr.topo 344/2, înscris în CF nr. 41633 în suprafaţă de 960 mp,
- nr.topo 344/3, înscris în CF nr. 41633 în suprafaţă de 1045 mp,
situat în municipiul Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza colţ cu str. Mircea cel Bătrân, din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea  Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
Art.4. Predarea - primirea terenului se va face în baza unui Protocol, în termen de 15 zile de la adoptarea Hotărârii de Guvern.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Serviciul Juridic, Direcţia economică.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi, inclusiv Inspectoratului Judeţean de Poliţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                               Secretar
                                                                                       Suciu Mariana