Hotărârea nr. 134/2007

privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.134/28.06.2007
privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea  Ministerului Justiţiei şi Ministerului Internelor şi Reformei Administrative


Având în vedere solicitarea cu nr. 14864/ 01.06.2006 a  Agenţiei Naţionale Antidrog, a solicitărilor venite din partea Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare şi a Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare înregistrate la Primăria Satu Mare sub nr. 16698/ 09.05.2007,
În baza prevederilor art. 9 aliniat [2] din Legea nr.213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
Conform prevederilor art.36, aliniat [2] litera „c”, art. 45 aliniat [3] si art. 120 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei-direcţia de Probaţiune-Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare, a cotei de 2/3 parte din imobilul situat în Satu Mare str. Porumbeilor nr.1, înscris în CF cu nr. 4605, nr. cadastral 2028/1 cu suprafaţă de 978 mp.
Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi  în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative- Agenţia Naţională Antidrog-Centrul de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog, a cotei de 1/3 parte din imobilul situat în Satu Mare str. Porumbeilor nr.1, înscris în CF cu nr. 4605, nr. cadastral 2028/1 cu suprafaţă de 978 mp.
Art.3. Se abrogă Hotărârea nr. 110 / 24.05.2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare şi transmiterea acestuia către  Ministerul Justiţiei şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.
Art.4. Predarea - primirea imobilului potrivit art.2 şi art.3 se va face în baza unui Protocol, în termen de 15 zile  de la adoptarea Hotărârii de Guvern.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Serviciul Juridic, Direcţia economică.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                           Secretar
                                                                                    Suciu Mariana