Hotărârea nr. 133/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici privind obiectivul : Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI    
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.133/28.06.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici privind obiectivul : Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”


Conform prevederilor art. 1, 2 şi 3 – ANEXA 1 din H.G. nr. 300/28.03.2007 privind repartizarea unor sume din transferuri de la  bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat,
Având în vedere Anexa nr. 2 la  H.C.L. nr.70/26.04.2007  unde la Cap. 65  „Învăţământ” , poziţia 14, este cuprins obiectivul: „Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din municipiul Satu Mare,
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
În baza prevederilor art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,
Conform procesului verbal nr.2 din 15.06.2007 a comisiei de avizare tehnico – economică,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare clădire la Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” conform ANEXEI  1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Direcţia economică.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                  Secretar
                                                                           Suciu Mariana