Hotărârea nr. 132/2007

pentru modificarea Hotărârii nr.92/26.04.2007 cu privire la desfiinţarea Serviciului Public Exploatarea Spaţiului Locativ Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE    


HOTĂRÂREA NR.132/28.06.2007
pentru modificarea Hotărârii nr.92/26.04.2007
cu privire la desfiinţarea Serviciului Public Exploatarea Spaţiului Locativ Satu Mare


În temeiul art.36 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
În temeiul art.36 alin.2,lit.a si alin.3 lit.b din Legea nr.215/2001,
În temeiul Legii nr.82/1991 –legea contabilităţii ,
În temeiul HCL 92/2007 - privind desfiinţarea Serviciului  Public Exploatarea Spaţiului Locativ Satu Mare,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1. Art.3 din H.C.L. 92/26.04.2007 se modifică şi va avea următorul cuprins: Se aprobă preluarea de către S.P.A.S. SATU MARE aflat în subordinea consiliului local Satu Mare a activităţii constând în întreţinerea şi exploatarea locuinţelor sociale.
Art.2. Activele şi pasivele înregistrate în contabilitatea Serviciului Public Exploatarea Spaţiului Locativ Satu Mare vor fi preluate în contabilitatea Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.3.Art.4 din H.C.L. 92/26.04.2007 se modifică şi va avea următorul cuprins: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Satu Mare şi S.P.A.S. Satu Mare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                       Secretar
                                                                                Suciu Mariana