Hotărârea nr. 131/2007

privind aprobarea documentaţiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL - SPAŢII COMERCIALE CU DEPOZITEAmplasament: Satu Mare, DN 19 A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
HOTĂRÂREA NR.131/28.06.2007
privind aprobarea documentaţiei: PLANUL URBANISTIC ZONAL - SPAŢII COMERCIALE CU DEPOZITE
Amplasament: Satu Mare, DN 19 A


În conformitate cu art.36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentaţia: PLANUL URBANISTIC ZONAL SPAŢII COMERCIALE CU DEPOZITE şi introducerea în intravilan a terenului aferent reprezentat prin parcela cu nr.top.374/3 din C.F. 1313 N în suprafaţă de 5000 mp. Amplasament: Satu Mare, DN 19A, în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                       Secretar
                                                                               Suciu Mariana