Hotărârea nr. 130/2007

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE    

                                
HOTĂRÂREA nr.130/28.06.2007
privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007


    În conformitate cu prevederile Legii  nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007,
In temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale,
In baza art.38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
In baza H.G. nr. 454 din 16 mai 2007, privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, Anexa nr.2,
Avand in vedere solicitarile facute de catre unele compartimente de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Satu Mare sau Servicii specializate aflate in subordinea Consiliului Local Satu Mare,
În temeiul art. 46, alin.1 si alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizata privind administraţia publică locală,
   
Consiliul local al municipiului Satu Mare adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.1. Se aprobă repartizarea influenţelor faţă de bugetul iniţial, conform anexei nr. 1.
Art.2. Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2007 conform anexei nr. 2.
Art.3. Se aprobă modificarea Listei studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiile de urbanism pe anul 2007 conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă modificarea Listei dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2007 , conform anexei nr. 4.
Art.5. Se aproba modificarea Bugetului Creditelor interne si externe ale Municipiului Satu Mare pe anul 2007, conform anexei nr. 5.
Art.6. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei pentru Asociatia Handicapatilor Fizic Satu Mare, in vederea cofinantarii Concursului automobilistic pentru persoane cu disabilitati „Cupa Sperantei” editia a X-a.  
Art.7. Anexele  fac parte integranta din prezentul proiect de hotarire.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                          CONTRASEMNAT
Koncz Andrea                                                                    Secretar
                                                                                             Suciu Mariana