Hotărârea nr. 129/2007

privind modificarea HCL nr. 124/24.05.2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.129/31.05.2007
privind modificarea HCL nr. 124/24.05.2007

Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările ulterioare,
Luând în considerare prevederile H.G.nr.844/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului,
În temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
Văzând dispoziţiile art.36, alin.(6), lit.a, pct.6 şi art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr.286/2006.

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea conţinutului art.3 din H.C.L. nr. 124/24.05.2007 care va avea următorul conţinut: “Clubul Sportiv Municipal Satu Mare va funcţiona începând cu data de  l  iulie 2007, cu un capital social subscris şi vărsat de 10.000 RON”.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 300.000 RON din bugetul municipiului Satu Mare Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, pentru  desfăşurarea activităţii clubului.
Art.3 Modificările de mai sus vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Satu Mare.
Art.4 Se aprobă culorile Clubului Sportiv Municipal Satu Mare: roşu-alb.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare şi Preşedintele Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                                   Secretar
                                                                              `              Suciu Mariana