Hotărârea nr. 128/2007

privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de salubrizare stradală practicate de SC FLORISAL SA SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                 
SATU MARE                                                     
                                                                                    


HOTĂRÂREA nr.128/31.05.2007
privind aprobarea  tarifelor pentru lucrările de salubrizare
stradală practicate de SC FLORISAL SA SATU MARE


        În conformitate cu prevederile cap.6, art.11, pct.5 şi art.14, pct. 2, art.18, alin.2, art.45 alin.1 din Contractul nr.462/29.12.2005 de delegare a gestiunii publice de salubrizare a municipiului Satu Mare prin concesiune;
        În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.c şi d, alin.6 lit.a, pct. 14, art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 actualizată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
                    HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă noile tarife pentru lucrările de salubrizare stradală practicate de SC FLORISAL SA Satu Mare, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2007.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare, prin serviciile de specialitate.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunică celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                     SECRETAR     
                                                               Suciu Mariana