Hotărârea nr. 127/2007

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 în municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI    S A T U   M A R E

Anexa nr.1
Anexa nr.2
Anexa nr.3
Anexa nr. 4


Hotărârea nr. 127/31.05.2007
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008 în
municipiul Satu Mare

    Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, Titlul IX,  privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); prevederile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct. 224 si pct.290^1 alin(2); prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.514 din 25.10.2006, apărut în Monitorul Oficial al României, partea I în data de 17.11.2006, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 2007; prevederile art.5 alin.(1)şi(2), art.20 alin.(1) lit. b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
în  temeiul dispoziţiilor art.38, alin.(4) lit.c) şi art.46 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată prin Legea nr.246/2006
Cosiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.  Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale,  şi amenzile , în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2008, astfel cum sunt redate în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se determină prin aplicarea cotei de 0.1% asupra valorii clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute în Anexa nr.1, partea I, cap.I, lit.A.
Art. 3.  Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
    Pentru neplata la termenele enunţate la alin 1, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.4.  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, până la data de 31.03.2008, se acordă o bonificaţie de 10%.
 În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, nu se acorda bonificaţie.
Art. 5.  Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată, respectiv 31.03.2008.
Art.6.  Se aprobă “Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu impact asupra impozitelor şi taxelor locale din  perioada 2003-2007” astfel cum este redată în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele fizice cu venituri mici, astfel cum este redat în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.8. Se aprobă lista străzilor de pământ, nemodernizate, care vor trece în zona D de impozitare a municipiului Satu Mare, indiferent de încadrarea acestora conform HCL nr. 37   /1993, potrivit Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
    Reâncadrarea străzilor în zonele de impozitare A, B, sau C, stabilite prin HCL nr.37/1993,se va face doar în urma modernizării/asfaltării străzilor enumerate în Anexa nr.3.
Art.9. Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din municipiul Satu Mare, pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2008, astfel cum este redată în Anexa nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.10. Anexele nr.1, 2,3,4 şi nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2008, şi intră în vigoare începând cu data  01.01.2008.
Art.12. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.224/2006 şi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Satu Mare nr.253/21.12.2006  îşi încetează aplicabilitatea.
Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul municipiului Satu Mare, Secretarul municipiului Satu Mare, Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, Biroul agricol, Corpul de control comercial şi autorizări, precum şi Serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizări de construcţii din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.14. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Satu Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                           CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                               Secretar
                                                                                                      Suciu Mariana