Hotărârea nr. 126/2007

Privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Somes aprobat prin H.C.L. nr. 95/27.04.2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE
                                                                                                 

HOTARAREA Nr. 126/24.05.2007
Privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Zonei de Agrement Somes aprobat prin H.C.L. nr. 95/27.04.2007

        Având în vedere :
- iniţiativa primarului municipiului Satu Mare, exprimată prin expunerea de motive;
- Raportul de specialitate întocmit de Administraţia Domeniului Public
- prevederile art.3, lit.(c) art.7, art.10 aliniatele (3), (4), art.27, art.39 şi art.40 din OGR 71/29.08.2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2003;
- prevederile art.5, art.7, art.64 şi art.65 din HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor- cadru de aplicare a OGR 71/2002 privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea 3/2002;
- HCL nr.64/29.03.2007 privind retragerea dreptului de administrare asupra Zonei de Agrement Someş de la R.A. Comunala, in favoarea Administraţiei Domeniului Public a municipiului Satu Mare
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul art.36, alin.(2), lit. c şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind Legea administraţiei publice locale, republicată,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE :


Art. 1. Se modifică anexa 1 din H.C.L. 95/27.04.2007 privind aprobarea Regulamentului de functionarea a Zonei de Agrement Somes, dupa cum urmeaza:
a) Art. 7 alin. 2 pct. nr. 1 din anexa va avea urmatorul continut:
Taxa de intrare in strand este de 1 leu/intrare pentru pensionari si copii si 3 lei/ intrare pentru adulti.
b) Art. 7 alin. 2 pct. nr. 2 din anexa va avea urmatorul continut:
2. taxa inchiriere suprafata de teren aferenta spatiilor comerciale aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice :
    - perioada 01 mai-30 septembrie                    36 lei/mp/luna
    - perioada 01 octombrie-30 aprilie                    15 lei/mp/luna

c) Art. 7 alin. 2 pct. 3 va avea urmatorul continut:
3. taxa inchiriere spatii comerciale proprietatea municipiului Satu Mare         169,50/casuta/luna
                    
d) Se introduce pct. 13 la art. 7 alin. 2, care va avea urmatorul continut:
13. taxa inchiriere spatii in incinta strandului vechi:                 40 euro mp/an

e) Se introduce pct. 14  la art. 7 alin. 2, care va avea urmatorul continut:
14. taxa inchiriere sezlog :                                 3 lei/zi

f) Art. 8 pct A  va avea urmatorul continut:
A. Plata tarifului de intrare
1. Pentru persoanele fizice
-accesul in strandul termal din incinta Zonei de Agrement Somes in perioada 01 mai-30 septembrie se face pe baza de bilet. Incepand cu data punerii in functiune a bazinului olimpic, tariful de intrare se va percepe si la accesul in Zona de Agrement Somes.  
-in afara acestei perioade, accesul in Zona de Agrement Somes este liber
g) Art. 8  pct. B va avea urmatorul continut:
B. Administratia Domeniului Public va reinoi contractele de inchiriere incheiate de vechiul administrator care au incetat, si va prelungi contractele de inchiriere aflate in curs de dereluare sau care vor inceta.
Reinnoirea sau prelungirea contractelor de inchiriere se va face pe baza de cerere, adresata de catre beneficiar Administratiei Domeniului Public, cerere formulata in termen de 3 zile de la data comunicarii unei notificari de catre Administratia Domeniului Public si doar in situatia in care beneficiarul nu figureaza cu restante fata de vechiul administrator.
Contractele de inchiriere se vor incheia de catre Administratia Domeniului Public,  pana la revocarea dreptului de administrare, se va percepe chiria datorata conform contractului incheiat cu fostul administrator, Administratia Domeniului Public fiind imputernicita sa negocieze conditiile contractului de inchiriere.
Căsuţele, spaţiile comerciale, terasele pentru care nu s-au reinnoit sau prelungit contractele, in conditiile sus-mentionate, vor  fi inchiriate prin licitaţie publică.
Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul municipiului Satu Mare si Administratia Domeniului Public.
Art. 3 . Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Satu Mare in vederea  exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostiinta publica in conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 29/2007PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                           Secretar
                                                                                                    Suciu Mariana