Hotărârea nr. 125/2007

privind aprobarea înfiinţării „Clubului Sportiv Municipal Satu Mare”

CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE


Modificat prin HCL nr. 25/25.01.2018

 

 

 

HOTARAREA Nr. 125/24.05.2007
privind aprobarea înfiinţării „Clubului Sportiv Municipal Satu Mare”Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
cu modificările ulterioare,
Luând în considerare prevederile H.G. nr. 884/2001 privind aprobarea
Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului,
In temeiul Legii 273/2006 privind finanţele publice locale,
Văzând dispoziţiile art. 36, alin. (6), lit. a) pct. 6 şi art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

Hotărăşte:


Art.1. Se aproba înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, persoană juridică română, cu sediul în Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr. 1., cu următoarele secţii:
1) Handbal masculin
2) Baschet feminin

Clubul Sportiv Municipal Satu Mare se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Statul de funcţii propriu prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Clubul Sportiv Municipal Satu Mare are drept obiect principal de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.
Art.3. Clubul Sportiv Municipal Satu Mare va funcţiona începând cu data de l iulie 2007, cu un capital social subscris şi vărsat de 300.000 RON.
Art.4. Comitetul director este alcătuit din 3 membri, numiţi de către Consiliul
Local al Municipiului Satu Mare, după cum urmează:
- Zaha Cristian – consilier local
- Kereskenyi Gabor – consilier local
- Curpas Ioan – consilier local
Art.5. Se numeşte în funcţia de presedinte interimar a Clubului Sportiv Municipal Satu Mare, dl. Elles Peter, care se mandatează a reprezenta clubul în faţa organelor competente în vederea înregistrării.  
Art.6. Preşedintele onorific al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare este primarul municipiului.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare şi presedintele Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Agenţia Naţionale pentru Sport
Direcţia Finanţe Publice Locale
Direcţia Judeţeană pentru Sport Satu Mare
C.S. Unio Satu Mare
L.P.S. Satu Mare
            

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                      Secretar
                                                                                                    Suciu Mariana