Hotărârea nr. 124/2007

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Consiliul local al municipiului Satu Mare a unor mijloace fixe aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Satu Mare
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI SATU MARE
                                                                                               

                                
HOTĂRÂREA Nr. 124/24.05.2007
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul  privat al Consiliul local
al municipiului Satu Mare a  unor mijloace fixe aparţinând sistemului de
alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Satu Mare


Cu respectarea H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice,
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 15 din 1994 republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
Conform prevederilor art. 21, 22, 23 şi 25 din H.G.R. nr. 909/1997 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificată şi completată cu O.G.R. nr. 54/1997,
Potrivit art. 10, aliniat 2 şi ANEXA 1, cap. III, punct. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale,
În temeiul prevederilor art. 38 aliniat 2, şi art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ( republicată în M.O. Nr.123 din 20.02.2007),

Consiliul local al municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului local al municipiului Satu Mare a mijloacelor fixe conform ANEXELOR 1, 2 şi 3 începând cu 01.06.2007.
    
    Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                           Secretar
                                                                                                     Suciu Mariana