Hotărârea nr. 123/2007

pentru aprobarea ACTULUI ADITIONAL nr. 2 la Contractul nr. 23320 / 19.11.2004 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune
CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                  
                                                                        


HOTĂRÂREA Nr. 123/24.05.2007
pentru aprobarea  ACTULUI ADITIONAL nr. 2  la  Contractul
 nr. 23320 / 19.11.2004 de delegare a gestiunii  serviciilor
publice de alimentare cu apa  si de canalizare
prin concesiune

 
Avand in vedere expunerea de motive cu privire la necesitatea modificarii unor articole ale Contractului nr.23320/ 19.11.2004 de  delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de  canalizare prin concesiune ;
      Luand act de avizul comisiilor de specialitate ;
            In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.5 lit.a si art. 45 alin. 1 din Legea  nr. 215 /2001/R a administratiei publice locale ;

                
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂREŞTE :

Art. 1: Se aproba Actul  Aditional  nr. 2 la Contractul nr. 23320 / 19.11.2004  de  delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune.
Art. 2: Se aproba suplimentarea bunurilor de retur prevazute in anexa 1 la Contractul  nr.  23320 / 19.11. 2004 cu mijloacele fixe conform anexei 1A.
Art. 3: Se aproba scoaterea din anexa 1 la Contractul nr. 23320/ 19.11.2004 a bunurilor   conform anexei 1 B.  
       Art. 4: Actul Aditional nr.2 la Contractul nr. 23320/ 19.11.2004 de delegare a    gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare prin concesiune, anexa 1 A şi anexa 1 B fac parte integranta a hotararii.
Art. 5: Prezenta se comunica  S.C. ”APASERV SATU MARE “ S.A. si autoritatilor  interesate.


PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                                Secretar
                                                                                                          Suciu Mariana