Hotărârea nr. 121/2007

privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007, la S.C. APASERV SATU MARE S.A.
          CONSILIUL LOCAL                            
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                  
                                          
                                    


HOTĂRÂREA Nr. 121/24.05.2007
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007,
la  S.C. APASERV SATU MARE S.A.


        

Având în vedere art.3 a Hotărârii Consiliului Local Nr.16/25.08.2004, art. 36 alin. 2 lit. b, art.45, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, Legea 273/2006  privind finanţele publice locale, Legea 31/1990 art.111 lit.e, Statutul S.C. APASERV SATU MARE S.A. art.15 lit. c,
        

        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂREŞTE :

Art. 1.    Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 la  S.C. APASERV SATU MARE S.A.


Art. 2.    Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administraţie al S.C. APASERV SATU MARE S.A.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                                          Secretar
                                                                                                      Suciu Mariana