Hotărârea nr. 120/2007

Privind aprobarea „Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 019 – „Îmbunătaţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

Hotărârea Nr. 120/24.05.2007
                                                       


Privind aprobarea „Acordului Cadru de Implementare” a măsurii ISPA nr. 2002 RO 16 P PE 019 – „Îmbunătaţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România”

În baza Memorandumului de Finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România”, semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003, ratificat prin Legea nr. 371 din 19 septembrie 2003,
 
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. “b”, “d”, alin. 4 lit. “f” si alin. 6 pct. 14, şi dispoziţiile Art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215 / 2001/R a administraţiei publice locale;

Consiliul Local al Municipiului Satu Mare

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă „Acordul Cadru de Implementare” a măsurii ISPA: „Îmbunătaţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, colectare a apelor uzate şi a staţiei de epurare în Municipiul Satu Mare, Regiunea de Nord – Vest, România” încheiat între Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Municipiul Satu Mare şi SC APASERV SATU MARE SA, avizat de Autoritatea de Management pentru EX ISPA şi de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, anexat la prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Satu Mare.

Art. 3. Prezenta se comunică celor interesaţi.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                        CONTRASEMNAT
Harkacsi Laszlo                                                             Secretar
                                                                                      Suciu Mariana