Hotărârea nr. 119/2007

privind numirea comsiei de examinare a directorului general al SC TRANSURBAN SA Satu Mare.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.119/24.05.2007
privind numirea comsiei de examinare a directorului general al SC TRANSURBAN SA Satu Mare.


Având în vedere: iniţiativa exprimată de primarul municipiului Satu Mare, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare, prevederile art.4 ale HCL Satu Mare nr.194/13.10.2005,
În conformitate cu: prevederile art.30 din Legea nr.53/2003 republicată,  art. 36 alin 2 lit.a, alin 3 lit.c alin 6 lit.a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 actualizată privind administraţia publică locală, Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
În temeiul prevederilor art.45 alin.1  din Legea nr. 215/2001 actualizată  privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂR ĂŞTE


Art.1. Se constituie comisia de organizare si desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiei de director general al  SC TRANSURBAN SA Satu Mare in următoarea componentă:
preşedinte – Matuz Bela – consilier local, comisia de servicii publice si comerţ,
membrii     - Munteanu Gheorghe - – şef serviciu Primăria Satu Mare,
                    - Gozar Ioan – consilier local, comisia de servicii publice si comerţ,
                    - Koncz Andrea – consilier local, comisia de servicii publice si comerţ,
- Albu Adrian – consilier local, comisia de servicii publice si comerţ
                    - Turos Lorand – consilier local, comisia de servicii publice si comerţ,
secretar     - Suciu  Mariana – secretar Municipiul Satu Mare,
Art.2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul organizat in vederea ocupării funcţiei de director general al SC TRANSURBAN SA Satu Mare in următoarea componentă:
preşedinte – Racolţa Mihaela- şef serviciu juridic în cadrul Primăriei municipiului Satu Mare
membrii     –
- Gittinger Orsolya consilier local municipiul Satu Mare
- Kereskenyi Gabor consilier local municipiul Satu Mare
- Csillag Tiberiu consilier local municipiul Satu Mare
- Caiţa Cristina consilier local municipiul Satu Mare
- Schita Mihai consilier local municipiul Satu Mare
secretar      - Lazarovici Angela
Art.3. Se împuterniceşte comisia de organizare si desfăşurare a concursului pentru elaborarea metodologiei de examinare, a condiţiilor de participare si organizare a concursului in termen de maxim 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art.4. Se prelungeşte mandatul directorului general actual al SC TRANURBAN SA Satu Mare până la ocuparea prin concurs a postului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează comsiile nominalizate in prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta se comunică cu: membrii comisiilor, primarul Municipiului Satu Mare  si Instituţia Prefectului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                     Secretar
                                                                                 Suciu Mariana