Hotărârea nr. 118/2007

privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.118/24.05.2007
privind cererile de acordare de facilităţi fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren, în municipiul Satu Mare


            Ţinând seama de de cererile formulate de către persoanele fizice înregistrate la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, de referatul de specialitate întocmit de către Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, şi de expunerea de motive a Primarului Municipiului Satu Mare,  
 şi având în vedere prevederile art. 286, art. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi H.C.L nr. 224/30.11.2006 a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, privind aprobarea procedurilor de acordare a facilităţilor fiscale de scutire şi reducere la plata impozitului pe clădire şi teren în cazul persoanelor fizice.
În conformitate cu dispozitiile art. 25 si art. 38, alt. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă cererile de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren formulate de persoanele fizice prevăzute în Anexa nr.1 şi Anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.2. Nu se aprobă cererea de reducere cu 50% a impozitului pe clădiri formulată de persoana fizică prevăzute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.
Art.4. Prezenta se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                   Secretar
                                                                             Suciu Mariana