Hotărârea nr. 117/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL IMOBIL DE BIROURI CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER Amplasament:Satu Mare, str. Avântului, nr.25
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.117/24.05.2007
privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL IMOBIL DE BIROURI CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER
Amplasament:Satu Mare, str. Avântului, nr.25


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC ZONAL IMOBIL DE BIROURI CU SPAŢII COMERCIALE LA PARTER Amplasament:Satu Mare, str. Avântului, nr.25 în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                                                   Secretar
                                                                                                          Suciu Mariana