Hotărârea nr. 116/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL CU BIROURI Amplasament:Satu Mare, str. Drum Carei, f.n.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.116/24.05.2007
privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL CU BIROURI Amplasament:Satu Mare, str. Drum Carei, f.n.

În conformitate cu art.36, aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, art.121, alin.3 din Legea 215/2001/R a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL CU BIROURI Amplasament: Satu Mare, str. Drum Carei, f.n. în conformitate cu anexele.
Art.2 Se acceptă donaţia terenului în suprafaţă de 2088 m.p. reprezentat prin parcela denumită lot 1, în suprafaţă de 2032 m.p. rezultat din dezmembrarea parcelei cu nr. top 173/1/C din CF 1112 N. Şi parcela denumită lot 1, în suprafaţă de 56 m.p. rezultată din dezmembrarea parcelei cu nr. top 173/1/b/2 din CF 1112 N.
Art.3 Autorizarea lucrărilor de construcţii se va face după notarea donaţiei în evidenţele Cărţii Funciare, în favoarea domeniului public al Statului Român.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                 Secretar
                                                                             Suciu Mariana