Hotărârea nr. 115/2007

privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL etajare parţială bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la demisol, parter şi etaj i, şi adăugire lift suplimentar D+P+8E Amplasament:Satu Mare, B-dl. Independenţei, nr.14 A
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.115/24.05.2007
privind aprobarea documentatia PLANUL URBANISTIC ZONAL etajare parţială bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la demisol, parter şi etaj i, şi adăugire lift suplimentar D+P+8E Amplasament:Satu Mare, B-dl. Independenţei, nr.14 A


În conformitate cu art 36,aliniat 5, lit.c din Legea 215/2001 şi anexa 1, pct.14 din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismului;
În temeiul art.45 aliniat 2 litera e, din Legea 215/2001 a administraţiilor publice locale,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Se aprobă documentatia  PLANUL URBANISTIC ZONAL etajare parţială bloc de locuinţe cu spaţii comerciale la demisol, parter şi etaj i, şi adăugire lift suplimentar D+P+8E Amplasament:Satu Mare, B-dl. Independenţei, nr.14 A în conformitate cu anexele.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare şi Serviciul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                       CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                              Secretar
                                                                         Suciu Mariana