Hotărârea nr. 114/2007

privind modificarea listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.114/24.05.2007
privind modificarea  listei spaţiilor comerciale şi de prestări de servicii ce se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2002.

Având în vedere: iniţiativa consilierilor din cadrul comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Satu Mare,   
În conformitate cu prevederile art.1, art.4 , art.5 alin.1 şi art.17 alin.2 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate  privată a statului român şi a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor locale, Sentinţa civilă nr.45/CA/07.02.2007,
 În temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.c alin 5 lit.b şi art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă suplimentarea listei spatiilor comerciale şi de prestări de servicii care se vor scoate la vânzare conform prevederilor Legii nr. 550/2202, cu spatiile comerciale situate în Satu Mare, P-ţa de Alimente nr.1,  respectiv chioşc nr. 14 şi chioşc nr. 15 în suprafaţă totală de 32 mp cu faţada spre str. Martirilor Deportaţi nr. 25.  
Art.2. Vânzarea spaţiilor comerciale se realizează prin licitaţie publică cu strigare.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu Primarul municipiului Satu Mare,  comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 şi Instituţia Prefectului Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                            Secretar
                                                                                        Suciu Mariana