Hotărârea nr. 113/2007

rivind aprobarea participării Municipiului Satu Mare la înfiinţarea societăţii comerciale „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.113/24.05.2007
privind aprobarea participării Municipiului Satu Mare la înfiinţarea societăţii comerciale „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A.


Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate
Având la bază prevederile art. 17, coroborate cu prevederile art. 36 aliniatul (2) litera e), precum şi cu art. 36 aliniatul  (7) litera a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, precum şi prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006  a finanţelor publice locale,
În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) litera f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă asocierea Municipiului Satu Mare, în calitate de acţionar, cu unităţi administrativ-teritoriale, cu instituţii publice, cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi cu asociaţii ale comunităţii de afaceri, pentru înfiinţarea  societăţii comerciale „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A., având ca obiect principal de activitate „Cercetare-dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale-cod CAEN 7310”,  în vederea dezvoltării cadrului instituţional pentru cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.
Art.2 Se aprobă ca denumirea societăţii comerciale să fie „Institutul Regional pentru Educaţie, Cercetare şi Transfer Tehnologic” S.A., să aibă sediul în România, Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu nr. 4, fiind administrată de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest din Cluj Napoca, prin Directorul General, dl. Claudiu N. Coşier.
Art.3 Se aprobă aportul în numerar al Municipiului Satu Mare  la constituirea Capitalului social al societăţii în sumă de 10.000 lei.
Art.4 Se mandatează primarul municipiului Satu Mare să reprezinte unitatea administrativ-teritorială la încheierea actelor necesare dobândirii personalităţii juridice a societăţii comerciale, să negocieze şi să stabilească clauzele actului constitutiv şi să semneze în faţa organelor competente orice acte juridice necesare, în numele municipiului Satu Mare.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                                Secretar
                                                                                          Suciu Mariana