Hotărârea nr. 111/2007

privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului „ Garaj Pompieri” şi terenul aferent din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                             
SATU MARE                                                                            

HOTĂRÂREA nr.111/24.05.2007
privind transmiterea cu titlu gratuit a imobilului „ Garaj Pompieri” şi terenul aferent
din domeniul public al Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi administrarea
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative


În temeiul art. 9  alin. (1) Legea nr. 213/1998, actualizată,  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
    În conformitate cu prevederile art. 36, aliniat 2 litera c, art. 45 aliniat 3, art.124  din Legea 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
H OTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public Municipiului Satu Mare şi administrarea Consiliului local al Municipiului Satu Mare în domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a imobilului „ Garaj Pompieri ” şi imobilelor „terenuri” în suprafaţă totală de 994 mp,  identificate prin:

- Imobil garaj având următoarele caracteristici Sc= 442,50 mp Su totală= 753,49 mp având valoarea de 1.605.675,074  lei inclusiv T.V.A
- teren în suprafaţă 724 mp înscris în  C. F. nr. 16.929, nr. Cadastral 3182/39, arător,
- teren în suprafaţă de  270 mp înscris C.F. nr. 16.929 , nr. Cadastral 3182/18, arător.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Serviciul Juridic.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                       Secretar
                                                                                Suciu Mariana