Hotărârea nr. 110/2007

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare şi transmiterea acestuia către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                    
                                        

HOTĂRÂREA nr.110/24.05.2007
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al  Municipiului Satu Mare şi transmiterea acestuia către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 

     Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate,
Ţinând cont de  H.C.L. nr.126/06.07.2006 privind trecerea imobilului situat în municipiul Satu Mare str. Porumbeilor nr.1 din proprietatea statului şi administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare în proprietatea Municipiului  Satu Mare şi administrarea Consiliului local al municipiului Satu Mare;
Urmare a solicitării cu nr.14864/01.06.2006 a Agenţiei Naţionale Antidrog din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a solicităriilor  venite din partea Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog Satu Mare şi a Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare înregistrate la Primăria Satu Mare sub nr. 16698 /09.05.2007;
În temeiul art. 36, aliniat 2, litera “c”,  alin. 6 lit. a pct. 1, art. 45, aliniat 3 şi art.124 aliniat 1 şi 2 din  Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă trecerea imobilului situat în Satu Mare , str.Porumbeilor nr.1 , înscris în CF cu nr.4605 , nr.cadastral 2028/1 cu o suprafaţă de 987 mp. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare.
Art.2. Se dă în folosinţă gratuită pe durata utilizării în scopul desfăşurării activităţiilor,cota de 2/3 parte  din imobilul situat în Satu Mare Mare , str.Porumbeilor nr.1 , înscris în CF cu nr.4605 , nr.cadastral 2028/1 cu o suprafaţă de 987 mp,  către Ministerul Justiţiei - Direcţia de  Probaţiune – Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Satu Mare .
Art.3. Se dă în folosinţă gratuită pe durata utilizării în scopul desfăşurării activităţiilor,cota de 1/3 parte din imobilul situat în Satu Mare Mare , str. Porumbeilor nr.1 , înscris în CF cu nr.4605 , nr.cadastral 2028/1 cu o suprafaţă de 987 mp către Agenţia Naţională Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog .
Art.4.  Se dispune înscrierea în CF a dreptului de folosinţă gratuită pe durata utilizării conform art.2 şi art.3 din prezenta.
Art.5. Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 şi art.3 se va face pe bază de convenţie,încheiată între părţile interesate în 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică, Serviciul Investiţii şi Serviciul juridic.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                       Secretar
                                                                                  Suciu Mariana