Hotărârea nr. 11/2007

pentru aprobarea majorării de capital social şi a actului adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

CONSILIUL LOCAL                        
AL MUNICIPIULUI SATU MARE                                                        


            

HOTĂRÂREA NR. 11/25.01.2007

 

pentru aprobarea majorării de capital social şi a actului adiţional
al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A.
    Având în vedere Expunerea de motive, art.8 şi art.16 lit.e din Statutul S.C. Apaserv Satu Mare S.A., aprobat prin HCL nr. 16/83 din 25.08.2004,

    În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin. 2 lit.a şi alin. 3 lit. c si ale art. 46 alin. 2 din Legea Nr. 215/2001/A a administraţiei publice locale;


Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂREŞTE:


    Art. 1 Se aprobă majorarea capitalului social al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. cu  341.000 RON, de la 1.408.000 RON la 1.749.000RON.

    Art. 2 Se aprobă actul adiţional al actului constitutiv al S.C. Apaserv Satu Mare S.A. conform anexei.

    Art.3 Se aprobă extinderea activităţii, ca Operator regional în unităţile administrativ-teritoriale, acţionare la S.C. APASERV SATU MARE S.A.

    Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul municipiului Satu Mare si se imputerniceste pentru a vota in AGA a S.C. Apaserv Satu Mare S.A. potrivit celor de mai sus.
PESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                             Secretar
                                                                                                    Suciu Mariana