Hotărârea nr. 109/2007

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate in Zona de Agrement Someş precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.109/24.05.2007
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate in Zona de Agrement Someş precum şi scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea imobilelor respective


Având în vedere H.G. nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Satu Mare,
Cu respectarea H.G. nr. 841/1995, actualizată, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, Anexa 2,
În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 15 din 1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
Conform prevederilor cap.III pct. 21, 22, 23 şi 25 din H.G. nr. 909/1997, actualizată, privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, modificată şi completată cu Ordonanţa  nr. 54/1997,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţii administrativ-teritoriale,
În baza prevederile art. 36, aliniat 2 litera „c” şi art. 45 aliniat 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Satu Mare situate în Zona de Agrement Someş.
Art.2. Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi  valorificarea imobilelor „Pavilioane Expoziţionale nr.1 şi nr.2” construcţii metalice, situate în Zona de Agrement Someş Municipiul Satu Mare, conform prevederilor legale, identificate conform Anexei 1.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică şi Serviciul Juridic.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                       Secretar
                                                                                 Suciu Mariana