Hotărârea nr. 108/2007

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiţie „Reabilitare şi restaurare faţade la Şcoala Grigore Moisil “ din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                                
SATU MARE                                         HOTĂRÂREA nr.108/24.05.2007
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiţie „Reabilitare şi restaurare faţade la Şcoala Grigore Moisil “ din municipiul Satu Mare

Ţinând cont de nota de fundamentare nr. 17079/11.05.2007 venită din partea Şcolii cu clasele I-VIII Grigore Moisil din municipiul Satu Mare,
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare şi restaurare faţade la Şcoala Grigore Moisil„ conform anexei 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Direcţia economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                               Secretar
                                                                           Suciu Mariana