Hotărârea nr. 107/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: „Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE

HOTĂRÂREA nr.107/24.05.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de investiţie: „Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv” din municipiul Satu Mare

Ţinând cont de nota de fundamentare nr. 9044/ 07.03.2007 venită din partea Liceului cu Program Sportiv din municipiul Satu Mare,
Conform HCL nr.70 din data de 26.04.2007 –anexa nr.2, poziţia nr.31 privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2007 ,
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 2006 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera „d” şi art. 45 aliniat 2 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: Reabilitare clădire Liceul cu Program Sportiv, conform ANEXEI 1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Direcţia economică.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                     CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                            Secretar
                                                                        Suciu Mariana