Hotărârea nr. 106/2007

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico- economici privind obiectivul de investiţie: ” Reabilitare termică clădire Şcoala nr.13” din municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.106/24.05.2007
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico- economici privind obiectivul de investiţie: ” Reabilitare termică clădire Şcoala nr.13”
 din municipiul Satu Mare


Conform HCL nr.70 din data de 26.04.2007  privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2007 – anexa nr.2, poziţia nr.32 ,
În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1,2 şi 3 din Legea 273 din 29 iunie 206 privind Finanţele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico – economice,
În baza prevederile art. 36, aliniat 4 litera d şi art. 45 aliniat 2 litera a din Legea nr.215/2001 republicată privind administraţia publică locală.

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţie: ”Reabilitare termică clădire Şcoala nr.13” din municipiul Satu Mare, conform ANEXEI  1 şi trecerea la faza următoare de proiectare.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, S.I.P.A., Direcţia economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNAT
Harkácsi Laszló                                                   SECRETAR
                                                                               Suciu Mariana