Hotărârea nr. 105/2007

privind aprobarea amplasamentelor pe domeniul public a panourilor de baschet( street ball) in municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.105/24.05.2007
privind aprobarea amplasamentelor pe domeniul public a panourilor de baschet( street ball) in municipiul Satu MareÎn conformitate cu proiectul de educaţie prin sport al Federaţiei Române de Baschet,
În temeiul art.36 alin.2, lit.d şi alin.6, lit.a, pct.6, art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă amplasamentele pentru cincizeci de panouri de baschet- tip street ball- pe domeniul public, conform locaţiilor din anexa nr. 1, care face parte din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează serviciile de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                         SECRETAR
                                                                                    Suciu Mariana