Hotărârea nr. 104/2007

cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea in funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.104/24.05.2007
cu privire la acordarea avizului consultativ privind numirea in funcţiile de director adjunct a candidaţilor admişi pentru ocuparea acestor posturi

Având în vedere: iniţiativa Primarului Municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, adresele înaintate instituţiei de Grupul Şcolar „ Ion I.C.Brătianu ,, Şcoala nr.13, Şcoala „ Octavian Goga „ Satu Mare, Şcoala „ Mircea Eliade”, Inspectoratul Şcolar Satu Mare, Liceul cu program Sportiv Satu Mare, Colegiul Naţional „Ioan Slavici„ Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc „înregistrate sub nr.14155/18.04.2007, 14371/19.04.2007,14542/20.04.2007,nr.13802/16.04.2007,13858/16.04.2007, 14831/24.04.2007, nr.14889/24.04.2007, nr.14728/23.04.2007, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
În conformitate cu: prevederile art.21 din Ordinul nr.3142/2006 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director si director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin 2 lit.„d”, alin 6 lit.„a” pct.1 şi art. 45 alin 1 din Legea nr.215/2001 actualizată, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

Art.1 Consiliul local al municipiului Satu Mare acordă aviz consultativ privind numirea in funcţiile de director adjunct a următorilor candidaţi admişi pentru ocuparea posturilor, urmare a concursurilor organizate in data de  29.03.2007 respectiv 03.04.2007:
- D-na Mariţa Daniela Simona – Grup Şcolar „Ion I.C.Bratianu Satu Mare„
- Dl. Orosz Tiberiu – Şcoala nr.13 Satu Mare,
- D-na Cozma Ildiko Maria – Şcoala „Octavian Goga” Satu Mare
- D-na Mariana Sălăgean si dl Francisc Gyokos – Şcoala „ Mircea Eliade „ Satu Mare,
- D-na Daniela Golban – Grădiniţa cu Program Prelungit Gulliver Satu Mare,
- D-na Doina Greere – Grădiniţa cu Program Prelungit nr.7 Satu Mare,
- D-na Veronica Bancoş – Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Satu Mare,
- Dl. Tiberiu Baranay – Grup Şcolar „ Traian Vuia „ Satu Mare,
- Dl. Martina Tobias – Liceul cu program Sportiv Satu Mare.   
- D-na Iuliana Florica Suciu – Colegiul Naţional „Ioan Slavici Satu Mare„
- Dl. Gheorghe Izsak – Colegiul Naţional „Kolcsey Ferenc„ Satu Mare
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta se comunică cu: persoanele nominalizate la art.1 din HCL, Inspectoratul Şcolar Satu Mare şi Instituţia Prefectului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                       SECRETAR
                                                                                   Suciu Mariana