Hotărârea nr. 103/2007

privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.103/24.05.2007
privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare prin transformarea unor posturi în grad profesional superior, la terminarea perioadei de stagiu

Având în vedere: iniţiativa primarului municipiului Satu Mare exprimată prin expunerea de motive, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul resurse umane, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Satu Mare,
În conformitate cu prevederile art.9 alin.1 din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, art.53 lit.a din Legea nr.188/1999 actualizată privind Statutul funcţionarilor publici şi Anexa nr.2 privind procedura de evaluare a activităţii funcţionarilor publici din HG nr.1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, art.2 din Dispoziţiile primarului nr.520/2006, 647/2006, 1334/2006, 1332/2006,1336/2006, rapoartele îndrumătorilor şi a evaluatorilor
În temeiul prevederilor art.38 al. 2 lit.a şi alin.3 lit.b şi art.46 alin 1 din Legea nr. 215/2001actualizată privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE


Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Satu Mare prin:
 transformarea funcţiei publice de execuţie consilier debutant, ocupată de d-na Surulescu Luminiţa din cadrul Serviciului Administrare domeniu publici si servicii publice, in funcţia publică de execuţie consilier, gradul asistent, treapta 3, urmare a încheierii perioadei de stagiu
 transformarea funcţiei publice de consilier gradul debutant , ocupată de d-na Culcean Mihaela din cadrul Biroului Promovare programe de dezvoltare economico socială, relaţii externe, integrare Europeană, în funcţia publică de execuţie consilier, gradul asistent, teapa 3, urmare a încheierii  perioadei de stagiu,  
 transformarea funcţiei publice de referent de specialitate, gradul debutant , ocupată de d-na Repasy Amalia, din cadrul Biroului Relaţii cu cetăţenii si registratură, in funcţia publică de execuţie, referent de specialitate,  gradul asistent, teapta 3, urmare a încheierii perioadei de stagiu,  
 transformarea funcţiei publice de referent de specialitate,  gradul debutant , ocupată de d-na Iuhos Andrea,  din cadrul Biroului Relaţii cu cetăţenii si registratură, in funcţia publică de execuţie, referent de specialitate,  gradul asistent, treapta 3, urmare a încheierii  perioadei de stagiu,  
 transformarea funcţiei publice de referent de specialitate,  gradul debutant , ocupată de dl. Turda Cătălin , din cadrul Biroului Relaţii cu cetăţenii si registratură, in funcţia publică de execuţie, referent de specialitate, gradul asistent, teapta 3, urmare a încheierii perioadei de stagiu.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare.
Art.3. Prezenta se comunică cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Instituţia Prefectului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                     CONTRASEMNAT
Harkácsi László                                                                            SECRETAR
                                                                                                        Suciu Mariana