Hotărârea nr. 102/2007

privind aprobarea raportului cu privire la activitatea R.A. COMUNALA SATU MARE , bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE


HOTĂRÂREA nr.102/26.04.2007
privind aprobarea raportului cu privire la activitatea R.A. COMUNALA SATU MARE , bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006


Având în vedere art.3 a Hotărârii Consiliului Local Nr.16/25.08.2004; art.36, alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale


Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE :


Art.1.Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie cu privire la activitatea R. A. COMUNALA SATU MARE , bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul 2006, conform anexelor.
Art.2.    Prezenta hotărâre va fi susţinută de către Primarul municipiului Satu Mare şi intră în vigoare după aprobarea ei.
Art.3.Prezenta se comunică  R.A. COMUNALA SATU MARE.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                        Secretar
                                                                           Suciu Mariana