Hotărârea nr. 101/2007

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare a unor imobile
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MAREHOTĂRÂREA nr.101/26.04.2007
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Satu Mare a unor imobile

    Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, coroborate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,
    În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 3 din aceeaşi lege,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE

    Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Satu Mare în domeniul privat al municipiului Satu Mare a imobilelor identificate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Municipiului Satu Mare şi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
    Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                             Secretar
                                                                                 Suciu Mariana