Hotărârea nr. 100/2007

privind transmiterea terenului, în suprafaţă de 2892 mp, situat în Satu Mare, str. George Călinescu nr. 51, în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA, pe durata realizării construcţiei „Sală de sport”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE                        

HOTĂRÂREA nr.100/26.04.2007
privind transmiterea terenului, în suprafaţă de 2892 mp,
situat în Satu Mare, str. George Călinescu nr. 51, în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA, pe durata realizării construcţiei „Sală de sport”


Având în vedere Expunerea de motive precum şi Raportul de specialitate prin care se propune transmiterea terenului mai jos identificat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. C,  alin. 6 punctele 1 şi 6, precum şi art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală,
În conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 3 şi art. 124 din aceeaşi lege,

Consiliul local al municipiului Satu Mare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea terenului înscris în CF 46030 sub nr. top 13586/6 situat în Satu Mare, str. George Călinescu nr. 51, în suprafaţă de 2892 mp, aflat în proprietatea publică a Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Satu Mare, în folosinţa gratuită a Companiei Naţionale de Investiţii CNI SA , pe durata realizării construcţiei „Sală de sport”.
Art.2. Predarea terenului se va face în baza unui Protocol de predare-primire în termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, protocol încheiat între Consiliul Local al municipiului Satu Mare şi SC Compania Naţională de Investiţii SA.
Art.3. Prezenta se comunică celor interesaţi.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Satu Mare, Direcţia economică şi Direcţia tehnică.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                        CONTRASEMNAT
Gozar Ioan                                                        Secretar
                                                                           Suciu Mariana