Hotărârea nr. 10/2007

pentru aprobarea modificarii art.75 alin.3 din “ Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Satu Mare “.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
            SATU MARE

HOTARAREA NR. 10/25.01.2007

pentru  aprobarea  modificarii art.75 alin.3 din  “  Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare  cu apa si canalizare
in municipiul Satu Mare “.

      Consiliul  Local  al Municipiului  Satu Mare :
     Avand   in   vedere   prevederile Legii nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodarie comunala ; Ordonanta Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobata , cu modificari si completari , prin Legea nr. 634/2002,cu modificarile si completarile ulterioare ; si  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ,aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1591/2002.

   Luand act de avizul comisiilor  de specialitate  ;
   In temeiul dispozitiilor art. 38 alin. 6 pct. 14 si art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001/A  a  administratiei publice locale;
HOTARESTE :
     Art.1.   Se  aproba  modificarea art.75 alin.3 din “Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in municipiul Satu Mare “ si va avea urmatorul text “ Cantitatea de apa meteorica preluata de reteaua publica de canalizare se determina prin înmultirea cantitatii specifice multianuale de apa meteorica, 0,45 m3/m2 si an, stabilita conform normativelor in vigoare, cu suprafetele totale ale incintelor construite, platformelor betonate si cai de acces, declarate de fiecare utilizator economic si institutie publica, inclusiv domeniul public”

 Art.2.  Prezenta  se  comunica  S.C. APASERV SATU MARE S.A. si autoritatilor  interesate.
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                            Secretar
                                                                                                   Suciu Mariana