Hotărârea nr. 1/2007

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare, pe anul 2007
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE    

                                                HOTĂRÂREA nr.1/25.01.2007
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a Municipiului Satu Mare,
pe anul 2007

    În conformitate cu prevederile Legii  nr. 486/27.12.2006, a bugetului de stat pe anul 2007,
In temeiul art.19, al.1, lit. „a” din Legea nr. 273/29.06.2006, privind  finanţele publice locale,
In baza art.38, pct. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, actualizata, privind administraţia publică locală,
Avand in vedere adresa D.G.F.P Satu Mare, nr.3.593/22.01.2007,
    În temeiul art. 46, alin.1 si alin. 2 lit. „a” din Legea nr.215/23.04.2001, actualizata privind administraţia publică locală,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

    Art.1. Se aprobă Bugetul Municipiului Satu Mare pe anul 2007, în valoare de 139.805.451 RON, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli.
    Art.2. Se aprobă volumul total al veniturilor în sumă de 139.805.451 RON, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2007.
    Art.3. Se aprobă volumul total al cheltuielilor în sumă de 139.805.451 RON cu defalcarea pe capitole, conform anexei nr.1.
    Art.4. Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite şi încasate prin personalul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Satu Mare, în conformitate cu prevederile legale.
Art.5. Se aprobă volumul total al investiţiilor pentru anul 2007, in valoare de 49.119.000 RON conform anexei nr.2
Art.6.Se aprobă lista studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi documentaţiile de urbanism pe anul 2007 in valoare totala de 3.143.000 RON conform anexei nr. 3.
Art.7. Se aprobă lista dotărilor independente ce se vor achiziţiona în anul 2007 , in valoare totala de 4.980.000 RON conform anexei nr. 4.
Art.8. Se va intocmi de catre Serviciul Investitii, patrimoniu, achizitii publice din cadrul Primariei programul de investitii publice pe anul 2007 .
Art.9. Se aproba  anexa “Bugetul creditelor interne si externe pe anul 2007”,  in valoare de 56.820.693 RON, conform anexei nr. 5.
Art.10.  Se aproba utilizarea Fondului de rulment al Municipiului Satu Mare,  in valoare de 4.288.000 RON conform anexei nr. 6 .
Art.11. Se aproba  anexa “Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local”, conform anexei nr. 7.
Art.12. Se aproba prelungirea Contractului de Colaborare cu Filiala Cruce Rosie Satu Mare pe perioada anului 2007 , cu modificarea sumei lunare alocate de la 1.500 ron la 1.700 ron.
Art.13. Anexele 1- 8, respectiv formularele  pentru capitolele mentionate la art. 8,  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.14. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                    CONTRASEMNAT
Fanea Dumitru                                                                Secretar
                                                                                         Suciu Mariana