Hotărârea nr. 9/2003

privind aprobarea Regulamentului de funcţionarea Comisiei de Acorduri Unice

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE            


                        

              

H O T Ă R Â R E A   NR. 9/ 27.02.2003

privind aprobarea Regulamentului de funcţionarea Comisiei de Acorduri Unice


Având în vedere Ordinul M.L.P.T.I. nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza art. 38 alin.(2) lit. K şi art. 46 alin.2, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

        Consiliul local al municipiului Satu Mare,


       

H O T ĂR Ă Ş T E


Art.1. Se constituie comisia de acorduri unice, formată din: arhitect şef sau şef serviciu de urbanism din cadrul Primăriei; reprezentanţii instituţiilor: R.A. Comunala, S.C. Electrica, Direcţia de telecomunicaţii, S.C. Distrigaz Nord S.A., Brigada de Pompieri Satu Mare, Insp. De protecţia Civilă a jud. Satu Mare, Insp. De Protecţia mediului Satu Mare, Direcţia de sănătate publică Satu Mare şi secretar.

Art.2.  Se aprobă regulamentul de funcţionare a Comisiei de Acorduri Unice, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se vor încheia de comun acord Contract de colaborare cu celelalte instituţii participante în aceasta comisie.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.U.A.T. din cadrul Primăriei municipiului Satu Mare.PREŞEDINTRE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnat,
Livia Haidu 
SECRETAR

 Popan Mihai


         

                   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE
SERVICIUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUIREGULAMENT DE FUNCŢIONARE AL

COMISIEI DE ACORDURI UNICE


1. CADRUL LEGISLATIV


Cadrul legislativ de înfiinţare a comisiei de acorduri unice şi de emitere a acordului unic este:

•   L 453/2001 - lege pentru moditicarea şi completarea  L50/91 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

•   Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1943/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a L50/91 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată cu modifIcările şi completările ulterioare.


1.2. Definitii

Acordul unic este documentul cu valoare de aviz emis de comisia de acorduri unice, necesar pentru eliberarea autorizaţiei de construire/ desfiinţare.

Comisia de acorduri unice este o structură (organism, instrument de lucru) constituită sub autoritatea Administraţiei publice locale în scopul simplificării procedurii de autorizare în domeniul construcţiilor.

Simplificarea procedurii de autorizare constă în instituirea obligaţiei emitetului autorizaţiei de construire/desfiinţare (în cazul municipiilor-instituţia primarului) de a obţine în numele solicitantului (investitorului) acesteia avizele şi acordurile uzuale exprimate pe plan local: utilităţi urbane, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor.

Necesitatea constituirii Comisiei de Acorduri Unice la nivelul Administraţiei Publice Locale în municipiul Satu Mare


Constituirea Comisiei de Acorduri Unice la nivelul structurilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului Satu Mare este justificată de:

• Instituirea  legală  a  obligaţiei  emitentului  Autorizaţiei  de construire/Autorizaţiei de desfiinţare de a obţine în numele solicitantului a avizelor şi acordurilor pentru utilităţile urbane, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărare civilă, protecţia mediului, igiena şi sănătatea populaţiei,

• volumul mare şi complexitatea solicitărilor de autorizare;

• diversitatea destinaţiilor;                                                                      Necesitatea înfiinţării Comisiei de Acorduri Unice la nivelul Consiliului Local a municipiului Satu Mare se poate constitui într-o componentă a principiului autonomiei locale în sensul lărgirii competenţei Consiliului Local în domeniul autorizării.

Obiectul Comisiei de Acorduri Unice a municipiului Satu Mare

Comisia de Acorduri Unice se constituie în conformitate cu art. 8 al normelor metodologice de aplicare a L 50/91, în cadrul structurilor compartimentelor de specialitate, iar plenul acestei comisii este abilitat să emită acordul unic,( cu valoare de aviz elaborat în baza concluziilor şi propunerilor rezultate ca urmare a examinării documentaţiilor tehnice depuse); însumând condiţiile şi recomandările formulate prin avizele şi acordurile la nivelul ei de competenţă.


Structura componentă a Comisiei de Acorduri Unice

Comisia de Acorduri Unice a mumcipiului Satu Mare va fi compusă din:

1. Reprezentanţii delegaţi ai fumizărilor de utilităţi urbane pe plan local


• S.C. ELECTRICA S.A. SATU MARE
• DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII SATU MARE
• REGIA AUTONOMĂ COMUNALÂ SATU MARE
• S.C. DISTRIGAZ NORD S.A. SATU MARE

2. Reprezentanţii împutemiciţi ai serviciului descentralizare ai Administraţiei publice centrale orgamzate la nivel local , în domeniile:

• Prevenirii şi stingerii incendiilor- BRIGADA DE POMPIERI SATU MARE

• Apărării civile - INSPECTORATUL DE PROTECŢIE CIVILĂ AL JUD. SATU MARE
• Protecţia mediului- INSPECTORATUL DE PROTECŢIE A MEDIULUI SATU MARE
• Protectia sănătăţii populaţiei- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SATU MARE.

3. Reprezentanţi ai structurilor de specialitate din aparatul propriu:

• Arhitect şef sau înlocuitorul de drept al acestuia,
• Secretariat: 2 persoane din aparatul propriu
Cu fiecare din instituţiile avizatoare se vor încheia protocoale.

Funcţionarea:

Şedinţele Comisiei de acorduri unice vor avea loc în fîecare zi de miercuri a săptămânii în sala mică a primăriei între orele 9,00-11,00 şi vor fi conduse de arhitectul şef sau înlocuitorul de drept al acestuia.

Procesul de avizare în cadrul Comisiei de acorduri unice comportă mai multe etape:

Etapa I Pregătitoare:

• prelucrarea documentaţiilor
• intocmirea borderourilor pe specialităţi

Etapa II.  Analiza pe Specialităti

În această etapă membri Comisiei de acorduri unice au la dispoziţie spre analiză fişele tehnice completate de proiectant pe proprie răspundere cu datele proiectului şi documentaţia tehnică specifică cerinţelor fîecărui avizator, întocmită de proiectant în concordanţă cu baza legală de funcţionare a instituţiei avizatorului.

La solicitarea membrilor Comisiei de acorduri unice proiectantul sau consultantul poate fî convocat şi are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia de acorduri unice, pentru a furniza eventualele elemente suplimentare.

Documentaţia supusă analizării, avizării se retumează cu data şi nr. de înregistrare în următoarele situaţii.

• documentaţie incompletă sau întocmită fără a respecta cerinţele avizatorului,
• proiectantul nu se prezintă la prima şedinţă la solicitarea Comisiei de acorduri unice pentru a fumiza eventualele elemente suplimentare necesare avizării,
• unul sau mai mulţi avizatori precizează în fişele tehnice condiţii de
   natură să aducă modificări de soluţie.

În această situaţie termenul de analiză curgând din momentul redepunerii documentaţiei.

Obiecţiile avizatorilor la fişele tehnice sau la documentaţii vor fi motivate în scris, inclusiv modalităţile de rezolvare.

Etapa III de avizare

• emiterea acordului unic dacă sunt întrunite cumulativ toate exigenţele privind avizarea din zona de competenţă

• redactarea acordului unic.

Documentaţia necesară obţinerii acordului unic are următorul conţinut:

- cerere pentru eliberarea acordului unic;
- fişele tehnice şi documentaţie specifică fiecărei specialităţi;
- certifîcatul de urbanism;
- celelalte avize, care se obţin prin grija solicitantului;
- dovada achitării taxelor la caserie.

Taxe

Cuantumul taxelor, modalităţile de plată şi conturile avizatorilor vor fi cuprinse în anexa şi în protocolul (convenţia) încheiat cu fiecare avizator.

Taxa pentru emiterea acordului unic propusă spre aprobare se calculează proporţional cu nr. de avize, luându-se ca bază de calcul valoarea de 80000 lei/aviz (care intră în competenţa de avizare a Comisiei de acorduri unice).

 Alte precizări

- documentaţiile pentru emiterea acordurilor unice se vor depune anterior înregistrării documentaţiilor în vederea eliberării Autorizatiei de construire,
- pentru încadrarea în termenul legal de avizare de 15 zile şi evitarea posibilelor conflicte cu solicitanţii autorizaţiilor de construire (în situaţia în care din anumite motive legale nu poate fi obţinut acordul unic), emiterea acordului unic va fi o etapă intermediară între certificatul de urbanism şi autorizaţie de construire.

- pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu se va obţine acordul unic după avizarea acestuia în Comisia Municipală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înainte de promovarea spre aprobare în Consiliul Local.
INTOCMIT,    
ŞEF SERVICIU U.A.T.             Ing. Veronica Pop