Hotărârea nr. 8/2003

privind prelungirea contractului cu filiala de cruce roşie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SATU MARE


HOTĂRÂREA  NR.8/ 27.02.2003

privind prelungirea contractului cu filiala de cruce roşie


Având la baza prevederile art. 38, alin. 2, lit. “j” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 139/1995, a Societăţii naţionale de Cruce Roşie din Romania,

În temeiul art. 46, alin.l, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

 HOTĂRĂŞTEArt.l. Se aprobă Contractul de colaborare pentru anul 2003, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primariei municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate şi Filiala Cruce Roşie Satu Mare.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica celor interesati.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
   Livia Haidu
Secretar, 
Popan Mihai