Hotărârea nr. 7/2003

privind cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor formulată de S.C. PETROM AVIATION S.A. Bucureşti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

HOTĂRÂREA NR.7 /27.02.2003

privind cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor formulată de S.C. PETROM AVIATION S.A. Bucureşti

Având în vedere prevederile art. 3 din OUG nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobate prin Legea nr. 491/2002, şi prevederile HG nr. 795/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a  impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale şi analizând cererea formulată de S.C. Petrom Aviation S.A. Bucureşti,

În temeiul prevederilor art. 38 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTEArt.l. Se respinge cererea de scutire de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor, calculate pentru neplata impozitului pe clădiri, formulata de S.C. Petrom Aviation S.A. Bucureşti.

Art.2. Prezenta se comunica cu: Directia Finanţe Publice locale Satu Mare; Petrom Aviation S.A. Bucureşti.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂContrasemnat,
Livia Haidu
SECRETAR,

Popan Mihai