Hotărârea nr. 6/2003

privind modificarea HCL nr. 30/5.07.2001 privind exploatarea sistemului de parcare cu plata TELPARK

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MAREHOTĂRÂREA NR.6 /27.02.2003


privind modificarea HCL nr. 30/5.07.2001 privind exploatarea sistemului de parcare cu plata TELPARK

Având în vedere experienţa acumulată în perioada primelor cinci luni de implementare a sistemului şi a sugestiilor populatiei,

In baza an. 38, alin.2, lit. "x" din Legea 215/2001 privind administratia publica locală,

In temeiul art. 46, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare


HOTĂRĂŞTEArt.1 Se modifica anexa nr. 1 la HCL nr. 30/5.07.2001 privind exploatarea sistemului de parcare cu plata TELPARK în municipiul Satu Mare, începând cu data de 31 martie 2003, astfel:

a) Aria de aplicare a sistemului de parcare se restrange pe străzile prezentate în anexa, care face parte integranta din prezenta hotărâre;

b) Parcarile amenajate de la Cap Pod Golescu, str. Retezatului şi Cap Pod Decebal se scot din aria de aplicare a parcarii cu plata.

Art.2 Parcarea pe str. Golescu şi Martirilor Deportaţi în zona delimitata de intersecţia cu str. Brâncoveanu şi str. Ham Janos, este permisă numai cu tichete tip "INTREG" sau "JUMATATE", conform zonei de tarifare.

Art.3 Aria de aplicare, suportarea costurilor aferente din veniturile realizate de marcarea locurilor de parcare, vor face obiectul unui act aditional de modificare a Contractului de asociere de participatiune supus aprobării prin hotărâre a consiliului local al municipiului Satu Mare.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Satu Mare şi S.C. Huropark SRL Timişoara.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnat,
Livia Haidu
SECRETAR,

Popan Mihai
ANEXA NR.1


L I S T A
Străzilor cuprinse în aria de aplicare a sistemului de parcare cu plată TELPARK

1.P-ta Libertatii
2.str.Cuza Voda -între intersectia cu str. Mircea cel Batran şi Bd. Vasile Lucaciu
3. str. 1 Decembrie
4. str. Gh. Lazar
5.Parcare - str. Decebal
6.Parcare - str. Cetatii
7.str. Micu Klein
8.str. M. Eminescu
9.str. I.B. Deleanu
10.str. Mircea cel Batran
11.str. Gh. Sincai
12. str. Aurel Popp
13.B-dul Transilvania
14.Bd. V. Lucaciu între P-ta Romana şi intersectia Calea Traian
15. str. Mioritei
16.str.- Corvinilor între intersectia cu str. Henri Coanda şi Calea Traian
17. str. E. Lovinescu
18. Calea Traian între intersectia cu B-dul Lucaciu şi str. Avram lancu , respectiv str. lalomitei
19.Bd. I.C. Bratianu
20.str. M. Viteazul
2l.str. Gh.Doja
22. str. Horea
23.P-ta Pacii
24. str. luliu Maniu
25.str. Petofi Sandor
26. str. Avântului
27.str. Brâncoveanu
28.Parcare str. Bujorului
29.str. Retezatului
30.str. Martirilor Deportati
3l.str. Golescu
32. str. Turturelelor
33. str. Haşdeu
34. str. Abatorului