Hotărârea nr. 5/2003

privind modificarea anexelor la HCL nr.106 / 23.12.2002

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE


HOTĂRÂREA NR. 5 / 06.02.2003

privind modificarea anexelor la HCL nr.106 / 23.12.2002


În conformitate cu prevederile Legii nr. 631 / 2002 privind bugetul de stat pe anul 2003; ale Legii finanţelor publice locale nr.189 /1998; ale art.38 , alin.2 lit."d" din Legea nr.215/23.04.2001, privind administraţia publică locală,

În temeiul art. 46 , alin.l dm Legea nr.215/23.04.2001, privind administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexelor la HCL nr 106 / 23.12.2002 , conform anexelor nr. 1 - 5 , care fac parte integranta din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare prin serviciile de specialitate.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnat,
Livia Haidu   SECRETAR,
Popan Mihai