Hotărârea nr. 34/2003

privind aprobarea PLANULUI URBANTSTIC DE DETALIU PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ZONA CENTRALĂ MAL STÂNG SOMEŞ.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICPIULUI SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 34 /08.05.2003                privind aprobarea PLANULUI URBANTSTIC DE DETALIU PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL ÎN MUNICIPIUL SATU MARE ZONA CENTRALĂ MAL STÂNG SOMEŞ.
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Primâriei municipiului Satu Mare prin care se solicită schimbarea funcţiunii prevăzute în Planul Urbanistic General din "Spaţii plantate - agrement public" în zonă pentru instituţii publice şi servicii" pe amplasamentele studiat proprietatea S.C. ZIRMER BUD SRL în vederea construirii unui magazin universal în municipiul Satu Mare Drum Carei,
In conformitate cu art. 38 lit. "c" dm Legea 215/2001,
In temeiul art. 46 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprobă P.U.D. pentru realizarea unui centru comercial în municipiul Satu Mare Zona Centrală mal stâng Someş, în conformitate cu anexele.
Art.2.   Costul lucrărilor de amenajare şi realizarea benzii suplimentare de circulaţie prin lărgirea străzii în zona aprobată se suporată de beneficiar.
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primăria municipiului Satu Mare.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                Contrasemnat,            Leitner Ştefan                        SECRETAR                                                Popan Mihai