Hotărârea nr. 33/2003

privind aprobarea Planului de acţiune referitor la separarea serviciului de apă şi canalizare în municipiul Satu Mare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI     SATU MARE
HOTĂRÂREA nr. 33/08.05.2003
privind aprobarea Planului de acţiune referitor la separarea serviciului de apă şi canalizare
 în municipiul Satu Mare

Având în vedere prevederile Memorandumului de finanţare încheiat în decembrie 2002 între Comisia Europeană şi Guvemul României pentru asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul instrumentelor pt. politicile structurale pentru preaderare;
Prevederile Ordonanţei 32/2002 privind organizarea şi funcţionarea servicilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
In temeiul art. 38, alin. 2, lit. 1 şi j şi dispoziţiile art. 46, alin.l din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
Consiliul local al municipiului Satu Mare

HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă înfiinţarea unui operator de serviciu public de apă şi canalizare, societate comercială aparţinând administraţiei publice locale a municipiului Satu Mare.
Art.2. In termen de 60 de zile comisia de organizare a regiei Comunala constituită prin Dispoziţia primarului şi serviciile de specialitate ale Primăriei vor elabora propunerile de înfiinţare şi organizare ale noului operator.
Art.3. Forma de organizare, statutul şi capitalul social ale operatorului se aproba prin hotărâre a Consiliului local.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Satu Mare şi comisia de reorganizare a R.A.Comunala.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                Contrasemnat,                Leitner Ştefan                        SECRETAR                                                        Popan Mihai