Hotărârea nr. 32/2003

privind stabilirea beneficiarului final al proiectului şi aprobarea încheierii acordului de subîmprumut cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
S A T U M A R E
H O T Ă R Â R E A nr. 32/08.05.2003

privind stabilirea beneficiarului final al proiectului şi aprobarea încheierii acordului de subîmprumut cu Ministerul Finanţelor Publice pentru cofinanţarea proiectului ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL SATU MARE


Având în vedere prevederile Memorandumului de finanţare încheiat în decembrie 2002 între Comisia Europeană şi Guvernul României pentru asistenţa financiară nerambursabilă în cadrul Instrumentelor pt. politicile structurale pentru preaderare; Adresa M.F.P. privind condiţiile contractării împrumutului de la Banca Europeană de Investiţii; Referatul de specialitate al Biroului Programe de dezvoltare economico-socială şi infrastructură,

In temeiul art.38 al.2. lit. d. şi disp. Art. 46, alin.1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;

Consiliul local al municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art.1. Beneficiarul final al proiectului este municipiul Satu Mare, reprezentat prin Consiliul local al municipiului Satu Mare.
Art.2. Se aprobă încheierea acordului de subîmprumut a Consiliului local al municipiului Satu Mare cu Ministerul Finanţelor aferent împrumutului în valoare de 10.832.950 EURO de la Banca Europeană de Investiţii prevăzut pentru cofinanţarea proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Satu Mare”.
Art.3. Obligaţiile financiare ce însoţesc împrumutul BEI (dobânzi, rate de capital, alte comisioane) se vor achita din resursele financiare proprii ale bugetului local.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Satu Mare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Leş Gabriel SECRETAR
Popan Mihai