Hotărârea nr. 3/2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local pentru cultele: ortodoxă, reformată, greco-catolică şi romano-catolică.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE

 


HOTĂRÂREA NR. 3 / 6.02.2003

privind alocarea unei sume din bugetul Consiliului local pentru cultele: ortodoxă, reformată, greco-catolică şi romano-catolică.Studiind cu atenţie solicitările cultelor de bază de pe teritoriul municipiului Satu Mare în scopul acordării unui sprijin financiar în 2003 ,

In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 189/98 privind finanţele publice locale,

 In baza prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “n” şi “p” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

In temeiul art. 46, alin. 1. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

            Consiliul local al municipiului Satu Mare


H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului local a sumei de 400 mil.lei cultelor de bază  de pe  raza municipiului Satu Mare, după cum urmează:

    a) Cultul ortodox            - 130 mil.lei

    b) Cultul  reformat          -   90 mil.lei

    c) Cultul  greco-catolic    -   90 mil.lei

    d) Cultul  romano – catolică        -   90 mil.lei

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Satu Mare şi solicitanţilor.


   


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂContrasemnat,
Livia Haidu  
SECRETAR 
POPAN  MIHAI