Hotărârea nr. 29/2003

privind aprobarea modificării tarifelor la apă potabilă livrată şi canalizată de R.A. Comunala Satu Mare
aCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
H O T Ă R Â R E A nr. 29/24.04.2003
privind aprobarea modificării tarifelor la apă potabilă livrată şi canalizată
de R.A. Comunala Satu Mare


In baza prevederilor H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare , ale O.G. nr. 32 / 2002, art. 32, lit. “e” privind serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare, aprobată prin Legea nr. 634/2002 şi ale O.G. nr. 35 / 2003.
Urmare a avizului nr. 1186/19.03.2003 a autorităţii naţionale de Reglementare pentru serviciile publice de gospodărie comunală,
In conformitate cu prevederile art. 38, al. 2, lit. “m” şi art. 46 al. (2) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală,

Consiliul local al municipiului Satu Mare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă noile tarife la apă potabilă livrată şi canalizată de R.A. Comunala Satu- Mare, după cum urmează:

Preţ/tarif Preţ/tarif
Pentru populaţie pentru rest utilizatori
Lei/mc. Lei/mc.
Apă potabilă 8.027 6.745
Canalizare 2.649 2.226

Art.2. Tariful la apă potabilă şi tariful la canalizare pentru populaţie conţin TVA de 19 % , iar tariful la apă potabilă şi tariful de canalizare pentru rest utilizatori nu conţin TVA.
Art.3. Tarifele menţionate la art. 1 se aplică de la data aducerii la cunoştinţa publică, respectiv data de 15.05.2003.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează R.A. Comunala Satu Mare.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemnat,
Leitner Ştefan SECRETAR
Popan Mihai